หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 

 
  เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลและส่งแสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการบริการ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 

 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมและสืบทอดต่อไป
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 

 
  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทั้งภายในและภายนอก และการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะโบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,660,141 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554