หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 

 
  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำโพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมได้อย่าง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
 
ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 
ส่งเสริมสนับสนุนเครื่อข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
 
ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 
 
 

 
  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาและผลกระทบอันเกิดจาก ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 
 
บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิติกูล น้ำเสียและมลพิษต่าง ๆ
 
ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน
 
 
 
 
  เพื่อให้ประชาชนในตำบลลำโพ มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ในการสัญจร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ในหมู่บ้านตำบลลำโพได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
 
พัฒนาระบบจราจร
 
ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,660,101 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554