หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมศักดิ์ โขงรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
โทร : 0899680786
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรินทร์ อินทรละมุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 0899773715


นางสาวเกษร กิตติกูลไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832556118


นายอดิเรก เศษวิสัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0638796555


นายสมเจตน์ ธงไชย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0991588155


นายพัธยา สมจิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0846612268


นายชาตรี ฉิมวัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0928962553


นางสาวละอองทิพย์ แก้วสังข์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0887526847


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางสาวจารุพร โพธิ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองช่าง)
โทร : 0962463959


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา