หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมศักดิ์ โขงรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
โทร : 0865031872
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศุภณัฐ เชื้ออาษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0982630593


นางสาวเกษร กิตติกูลไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832556118


นายอดิเรก เศษวิสัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0638796555


นายสมเจตน์ ธงไชย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0991588155


นายพัธยา สมจิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0846612268


นายชาตรี ฉิมวัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(สำนักปลัด)
โทร : 0928962553


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(สำนักปลัด)


นางสาวเรวดี นิยมพลอย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(กองคลัง)
โทร : 0909870441


นางปิยนุช วะโนปะ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(กองคลัง)
โทร : 0844963457


นางสาวจารุพร โพธิ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(กองช่าง)
โทร : 0962463959


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(กองช่าง)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)