หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
การคมนาคม
 

ถนน หมู่ที่ ๑ (นบ.ถ.๔๓ - ๐๐๖) จุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงหมายเลข ๙ เลียบคลองลากฆ้อนหมู่ที่ ๑ ระยะทางรวม ๑,๑๗๔ เมตรแยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๗๐๔ เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง ๔๗๐ เมตร

ถนน คสล. บ้านลำโพ หมู่ที่ ๒ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๗) ระยะทาง ๔๕๐ เมตร

ถนนลาดยางซอยหมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๗ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๙) ฝั่งตรงข้ามบ้านนายกิ๊ก ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร

ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ – ๘ เริ่มจากสะพานทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพหมู่ที่ ๗ ถึงสามแยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

ถนนสายบ้านลำโพ - วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) (นบ.ถ.๔๓ - ๐๐๑) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข ๙ ระยะทางรวม ๒,๔๘๐ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๑,๐๘๕ เมตร และถนนลาดยาง ระยะทาง ๑,๓๙๕ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสายบ้านลำโพ - วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.๔๓ - ๐๐๒) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๙ จุดสิ้นสุดสะพานข้ามคลองลำโพ (เขตติดต่อกับ อบต.คลองข่อย) ระยะทางรวม ๒,๕๔๗ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๒๒๒ เมตร และถนนลาดยาง ระยะทาง ๒,๓๒๕ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสายบ้านสามแยก – วัดสามง่าม (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๓) หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นหน้าวัดสามง่ามจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนสายบ้านลำโพ – วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) ระยะทางรวม ๒,๑๐๐ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๑๓๗ เมตรและถนนลาดยาง ระยะทาง ๑,๙๖๓ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนลาดยางสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๔) จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยก หมู่ที่ ๗ ถึงสามแยก หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๖๖๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสายวัดสามง่าม – บ้านลากค้อน หมู่ที่ ๗ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๕) จุดเริ่มต้นจากวัดสามง่ามถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๙ หมู่ที่ ๗ ระยะทางรวม ๔,๗๐๐ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๔,๐๔๐ เมตร และถนนลาดยาง ระยะทาง ๖๖๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนคสล. สายบ้านลำโพ – คลองข่อย หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้น (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๘) (ข้ามฝั่งระหว่างพื้นที่ตำบลลำโพกับพื้นที่ตำบลคลองข่อย) จุดเริ่มต้นสะพานลำโพ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนสายบ้านลำโพ – วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) ระยะทาง ๒๐๐เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนคสล. หมู่ที่ ๖ (นบ ๓๐๐๗) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุดสุดเขตพื้นที่ตำบลลำโพ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบทางหลวงชนบท
 
ถนนคสล. หมู่ที่ ๖ (นบ ๓๐๑๙) จุดเริ่มต้นเขตตำบลลำโพ หมู่ที่๖ (หน้าบ้านนายจำรัส จวงจ่าย) จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบทางหลวงชนบท
 
ถนนคันดิน หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นถนนบริเวณบ้านนายการีม โต๊ะเถื่อน จุดสิ้นสุดปากคลองลำโพติดกับคลองลากค้อน ระยะทาง ๖๐๖ เมตร
 
ถนนลำโพ ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๘ ระยะทางรวม ๙๖๐ เมตร แยกเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
 
ถนนลำโพ ซอย ๒๑ (ถนนซอยเฮียปิง) ระยะทางรวม ๑,๑๘๙ เมตรแยกเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๖๖๐ เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง ๕๒๙ เมตร
  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานไม้
 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำโพ จำนวน ๕ แห่ง
 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลากฆ้อน จำนวน ๔ แห่ง
 
สะพานไม้ จำนวน ๒ แห่ง
 
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
รถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน
 
รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
 
มีที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลลำโพ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ และมีอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๖๐ คน ออกตรวจ พื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินในเขตตำบลลำโพ และร่วมประสานงานกับสถานี ตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง
 
แหล่งน้ำ
   
  ตำบลลำโพมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองลำโพและคลองลากฆ้อน โดยคลองลำโพจะเชื่อมต่อระหว่างตำบลลำโพ และตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ,๖ และหมู่ที่ ๘ ของตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๘,๕๐๐ เมตร ส่วนคลองลากฆ้อนเชื่อมต่อระหว่างตำบลลำโพ และตำบลละหาร ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗ และหมู่ที่ ๘ ของตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๖,๖๕๐ เมตร
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 02-194-1000-1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 6,384,699 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10