หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
  
 
วัดลำโพ
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
ประกาศ อบต.ลำโพ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตร [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ป [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 67 
ข้อหารือเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิจารณาการตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 510 
ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือขอให้เกษตรกรงดการเผาเศษวัสดุการเกษตรหรือเผาในพื้นที่เ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 โครงการ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์จากธนาคารกรุงไทย จุด Service Point โครงการเราชนะ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 
ค้นหาจาก Google

  
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
 
 
 


จ้างจ้างเหมาดำเนินการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระ [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( [ 8 เม.ย. 2564 ]

 
 
 
 
นบ0023.3/ว347 แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว374 แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.2/ว80 ขอส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังวัดนนทบุรี  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว1464 เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว1463 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1465 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1450 กำหนดชื่อผู้ใช้งาน(Username)รหัสผ่าน(Password)ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง(e-SAR)ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว343 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเาวชน ประจำปี พ.ศ.2563  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว342 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ ประจำปี 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว341 การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 ระบาดระลอกเมษายน2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
 
 

 
กองขยะริมถนนบริเวณซอยลำโพ 27 ส่งกลิ่นรบกวน และไม่เป็นระเบียบ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 8725  ตอบ 8  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถน (30 มี.ค. 2564)    อ่าน 131  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เรื่องบัตรประชาชน (23 ก.พ. 2564)    อ่าน 88  ตอบ 1  
แผนที่ ติดต่อ อบต. คลาดเคลื่อน (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 644  ตอบ 1  
ประกาศ ด่วนที่สุด (ครั้งที่ 4) สำหรับเงิน 20,000.-บาท อนุมัติมาแล้ว (8 ธ.ค. 2563)    อ่าน 5298  ตอบ 32  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง (8 ต.ค. 2563)    อ่าน 72  ตอบ 0  
ทวงถามความคืบหน้าเงินเยียวยา 20000 บาท (20 ก.ย. 2563)    อ่าน 1067  ตอบ 5  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง (3 ก.ย. 2563)    อ่าน 102  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 98  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 89  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง (25 ส.ค. 2563)    อ่าน 77  ตอบ 0  
ปรับปรุง ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (30 เม.ย. 2563)    อ่าน 99  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ด (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 107  ตอบ 1  
อยากให้ติดกระจกโค้ง ตรงทางแยก ซ.ลำโพ 45 และเพิ่มไฟส่องสว่างทางแยก​ (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 100  ตอบ 0  
 
 
ขนมอบลำโพ
เรือสองตอน
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 089-920-4674
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 5,696,080 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ