หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  
 
วัดลำโพ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2562 ระว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 มีนาคม 2562
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วา [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรั [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 92 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ป [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้อเสา [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 114 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรับ [ 27 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้ออาห [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก. 01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 105 
ข้อหารือเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิจารณาการตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 176 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 122 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
 
 
 
 
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วางท [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมรถบรรทุก สำหรับการแห [ 8 ก.ค. 2562 ]

 
 
   
   
 
 
นบ0023.1/ว3100 1-การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว3100 2-การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว138 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว765 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงารด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว3086 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว3085 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารเงินภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว776 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถ. ห่วงใย ปันน้ำใจเพื่อสังคม [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว775 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว772 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 13  [ 11 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว771 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 23 [ 11 ก.ค. 2562 ]     
   
 

สอบถาม การพ่นหมอกควันกำจัดยุง (11 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วา (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0  
สอบคามแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในซอยลำโพ 25 (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 3  
กองขยะริมถนนบริเวณซอยลำโพ 27 ส่งกลิ่นรบกวน และไม่เป็นระเบียบ (4 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7638  ตอบ 12  
สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ อบต ลำโพ กรุณาตอบคำถามในกระดานด้วยได้ไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 0  
เสียงกระแสไฟฟ้าและประกายไฟ จากเสาแรงสูงตรงข้าม รร สารสาส์น (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องถังขยะ(แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่) (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 265  ตอบ 0  
กองทุนหมุ่บ้าน * * * ้ได้ที่ไหน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 258  ตอบ 0  
ควรเพิ่มจำนวนป้ายรณรงค์อย่าเปิดไฟสูงในเวลามืดช่วงทุ่งนาก่อนถึง อบตลำโพ (16 ส.ค. 2561)    อ่าน 259  ตอบ 0  
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อย่าเปิดไฟสูงในเวลากลางคืนเพื่อลดอุบัติเหตุ (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 288  ตอบ 0  
ฝากดูแลและประสานงานเรื่องถนนทรุดจากการวางท่อรอดใต้ถนนหน้า รร สารสาสน์ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 378  ตอบ 1  
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20 มี.ค. 2561)    อ่าน 585  ตอบ 0  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุเพืีอรับเบี้ยยังชีพ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 649  ตอบ 7  
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 745  ตอบ 0  
 
 
ขนมอบลำโพ
เรือสองตอน
 
 
อบต.ท่าอิฐ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บขยะด้วย (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 2703  ตอบ 14
อบต.ลำโพ สอบถาม การพ่นหมอกควันกำจัดยุง (11 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทม.พิมลราช เสียงดนตรีจากเครื่องขยายเสียงดังมาก จนถึงห้าทุ่ม(อย่างน้อย)ทุกวัน (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด รบกวนเข้ามาฉีดยุงให้ด้วยค่ะ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
ทต.บางใหญ่ ถนนชำรุด (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วา (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รบกวนช่วยด้วยครับ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 466  ตอบ 6
ทม.บางคูรัด อยากทราบถนนเมน ณ มบ.บัวทอง4ยังเป็นของนิติบุคคลหรือยกให้เป็นสาถารณะหรือยัง (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 3
 
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ