หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับ อถล.และประชาชน [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 118 


สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานตามหน้าที่ของ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 39 


กิจกรรม มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย (ปีการศึกษา 2563) [ 4 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 71 


โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (ปีการศึกษา 2563) [ 4 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 71  
วัดลำโพ
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
โรงเรียนวัดลำโพ
สถานีอนามัยเจริญรัฐ
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
ประกาศ อบต.ลำโพ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำโพ จะรับสมัครเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์เข้าเรียน เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
📣 ประชาสัมพันธ์ 📣 ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพชั่วคราว [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และแบ่งงานรับผิดชอบ ภายในหน่วยงานของ อบต.ลำโพ ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ใบจัดสรรงบประมาณ (รายไตรมาส 1-4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศ รับสมัครเด็ก 3 ปี เข้าเรียนที่ ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.ลำโพ ปีการศึกษา 256 [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ไต [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชา่สัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ การงดเก็บขยะ [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จาก [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ค้นหาจาก Google

  
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
 
 
 


ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิล [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิล [ 18 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
 
นบ0023.3/ว64 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 181 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว65 ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว180 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว186 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว53 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง ผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว197 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว41 แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว63 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว62 ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
 
 

 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย (12 ม.ค. 2565)    อ่าน 13  ตอบ 0  
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จำหน่ายสินค้าหมดอายุ (14 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1210  ตอบ 5  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จัดซื (23 ก.ย. 2564)    อ่าน 36  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ (3 ก.ย. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไหล (27 ส.ค. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แ (26 ส.ค. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน (9 ส.ค. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถน (30 มิ.ย. 2564)    อ่าน 227  ตอบ 1  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราง (21 มิ.ย. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒน (21 มิ.ย. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 0  
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16 มิ.ย. 2564)    อ่าน 604  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 77  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒน (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 89  ตอบ 0  
กองขยะริมถนนบริเวณซอยลำโพ 27 ส่งกลิ่นรบกวน และไม่เป็นระเบียบ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 8896  ตอบ 8  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 97  ตอบ 0  
 
 
ข้าวเกรียบเห็ด
ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 02-194-1000-1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 6,384,736 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ